معمار آسایش خویش باشید

شرایط و قوانین عمومی بیمه آتش سوزی


ماده ۱ - اساس قرارداد این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و پیشنهاد كتبی بیمهگذار )كه جزء لاینفك بیمه نامه میباشد( تنظیم گردیده است و مورد توافق میباشد . آن قسمت از پیشنهاد كتبی بیمهگذار كه مورد قبول بیمهگر واقع نگردیده و كتبا به بیمهگذار همزمان با صدور بیمه نامه اعلام گردیده است جزء تعهدات بیمهگر محسوب نمیگردد .
ماده ۲ - بیمهگر شركت بیمهایست كه مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه به عهده میگیرد .
ماده ۳ - بیمهگذار شخص حقیقی یا حقوقی مذكور در این بیمه نامه است كه بیمه را خریداری نموده و متعهد پرداخت حق بیمه آن میباشد .
ماده ۴ - ذینفع هر شخص حقیقی یا حقوقی مذكور در این بیمه نامه اعم از بیمهگذار میباشد كه در تمام یا قسمتی از موضوع بیمه نفع داشته باشد.
ماده ۵ - مورد بیمه اموال مندرج در جدول مشخصات این بیمه نامه است كه متعلق به بیمهگذار و یا در تصرف وی در محل مورد بیمه باشد . اموال سایر اشخاص تا حدودی كه با نوع اشتغال بیمهگذار ارتباط دارد و همچنین اثاثیه منزل و سایر اموال متعلق به اعضاء خانواده بیمهگذار یا كارگرانی كه در منزل وی به سر میبرند، مشروط بر این كه بهای آنها در سرمایه بیمه شده منظور و در محل مورد بیمه مستقر باشد بیمه شده محسوب میشود.
ماده ۶ - مدت بیمه از ساعت ۲۴ روزی كه به عنوان تاریخ شروع در بیمه نامه قید گردیده است آغاز و در ساعت ۲۴ روز انقضاء بیمه نامه خاتمه مییابد مگر آن كه خلاف آن در بیمه نامه تصریح شده باشد .
ماده ۷ - اعتبار بیمه نامه و تعهد بیمهگر بعد از پرداخت اولین قسط حق بیمه آغاز میگردد و بیمهگذار مدیون باقیمانده حق بیمه خواهد بود مگر آن كه تاریخ شروع موخری كتبا مورد توافق قرار گیرد. ولی در هر حال پایان مدت قرار داد در صورت نبودن شرط خلاف تاریخ مندرج در بیمه نامه میباشد.
ماده ۸ - اصل غرامت جبران خسارت در هیچ مورد از میزان زیان وارده به بیمهگذار نسبت به مورد بیمه در زمان وقوع خسارت تجاوز نمینماید

فصل دوم : شرایط


ماده 9 -اصل حسن نیت: بیمهگذار مكلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمهگر كلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمهگر قرار دهد . اگر بیمهگذار در پاسخ به پرسش بیمهگر عمدا از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمدا بر خلاف واقع اظهاری بنماید قرار داد بیمه باطل و بلااثر خواهد بود ولو مطلبی كه كتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده هیچگونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمهگذار به وی مسترد نخواهد شد بلكه بیمهگر میتواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید .
ماده 10 - خطرات بیمه شده : تامین بیمهگر با رعایت استثنائات و محدودیتهای مندرج در بیمه نامه شامل تحقق خسارت ناشی از خطرات زیر خواهد بود: ۱ - آتش :در این بیمه نامه منظور از آتش عبارت است از تركیب هر ماده با اكسیژن به شرط آن كه با شعله همراه باشد. ۲ - صاعقه: در این بیمه نامه صاعقه عبارت است از تخلیه بارالكتریكی بین دو ابر یا بین ابر و زمین كه بر اثر القاء دو بار مخالف به وجود میآید. ۳ - انفجار: در این بیمه نامه انفجار به مفهوم هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز و یا بخار است .
ماده 11 -خسارت و هزینههای قابل تامین : این بیمه نامه خسارت مشروحه زیر را تامین مینماید : - ۱ خسارت مستقیم ناشی از آتش، صاعقه و انفجار ۲ -خسارت و هزینه ناشی از اقدامات لازم كه به منظور جلوگیری از توسعه خسارت صورت میگیرد. همچنین خسارت و هزینه ناشی از نقل مكان ضروری مورد بیمه به منظور نجات آن از خطرات بیمه شده .
ماده 12 -حدود خسارت قابل تامین این بیمه نامه خسارت مستقیم به مورد بیمه را كه ناشی از آتش، صاعقه و انفجار در مكان و محل مورد بیمه باشد به شرح مندرج در بیمه نامه و به میزان زیان وارده به بیمهگذار نسبت به مال بیمه شده جبران خواهد نمود . خسارت قابل پرداخت نمیتواند از مابه التفاوت ارزش هر یك از اقلام بیمه شده بلافاصله قبل و بعد از وقوع خسارت و یا در صورت خسارت و یا در صورت خسارت كلی از مبلغ بیمه شده هر یك از اقلام خسارت دیده تجاوز نماید و زیان حاصله از وقفه در كار و تولید و زیان ناشی از افزایش هزینه تعمیر، بازسازی و تاسیس مجدد بیمه نمیباشد .
ماده 13 - خطرات اضافی : در صورت موافقت بیمهگر و دریافت حق بیمه اضافی میتوان خطرات دیگری را مضاف به آنچه تحت عنوان خطرات بیمه شده آمده است بیمه نمود . تامین خطرات اضافی منوط به صدور الحاقیه خواهد بود .
ماده 14 - پرداخت حق بیمه : در صورت نبودن شرط خلاف بیمهگذار موظف است حق بیمه را در مقابل دریافت بیمه نامه نقدا بپردازد.
ماده 15 - بیمهگذار این اجازه را به نماینده بیمهگر میدهد كه فرم پیشنهادات انتخابی بیمهگذار را از طرف وی امضا نماید.
ماده 16 - كاهش ارزش مورد بیمه : در صورتیكه بهای اموال بیمه شده بهطور محسوس از ارزش مورد بیمه كمتر شود بیمهگذار موظف است موضوع را بدون تاخیر به اطلاع بیمهگر برساند . در صورتیكه كل و یا قسمتی از مورد بیمه به دلیلی غیر از تحقق خطرات بیمه شده زیان كلی ببیند بیمه نامه در ارتباط با كل و یا آن قسمت از مورد بیمه از زمان وقوع زیان كلی منفسخ و حق بیمه دوره اعتبار به صورت روز شمار محاسبه و مابه التفاوت به بیمهگذار مسترد میشود .
ماده 17 - بیمه مضاعف : اگر تمام یا قسمتی از اموال بیمه شده موضوع این بیمه نامه به موجب قرارداد دیگری و برای همان خطر و مدت نزد بیمهگر دیگری بیمه شود بیمهگذار ملزم است مراتب را بدون تاخیر و با ذكر نام بیمهگر جدید و مبلغ بیمه شده به اطلاع بیمهگر برساند . در صورت وقوع حادثه مسئولیت بیمهگر به تناسب مبلغی كه خود بیمه كرده با مجموع مبالغ بیمه شده میباشد . چنانچه اموال بیمه شده تحت بیمه نامه دیگری مانند بیمه نامه باربری كه قبل از شروع بیمه نامه حاضر تنظیم گردیده بیمه شده باشد مسئولیت بیمهگر فقط نسبت به قسمتی خواهد بود كه به وسیله بیمه نامه مقدم تامین نشده است .
ماده 18 - تشدید خطر : هرگاه در مدت بیمه تغییراتی در كیفیت و یا وضعیت مورد بیمه داده شود كه موجب تشدید خطر باشد بیمهگذار موظف است بدون تاخیر بیمهگر را از تغییرات حاصله آگاه سازد و نیز در صورتیكه تغییرات نامبرده در اثر عمل بیمهگذار نبوده ولی بیمهگذار از حدوث آن اطلاع داشته باشد ملزم است ظرف مدت ده روز از تاریخ اطلاع بیمهگر را آگاه نماید . در صورت تشدید خطر بیمهگر میتواند حق بیمه اضافی متناسب با خطر را برای مدت باقیمانده مطالبه یا اینكه قرارداد بیمه را ظرف ده روز از تاریخ اعلام بیمهگذار فسخ نماید. در صورتیكه طرفین نتوانند در میزان حق بیمه اضافی توافق نمایند از تاریخ اعلام عدم قبول بیمهگذار بیمه نامه منفسخ میگردد . در هر صورت بیمهگر حق دارد حق بیمه اضافی را از هنگام تشدید خطر تا از زمان فسخ و یا انقضای مدت بیمه مطالبه نماید . در صورت تحقق خطر هرگاه مسلم شود در حین اجرای قرارداد بیمهگذار عوامل تشدید خطر را میدانسته و بیمهگر را مطلع نكرده است بیمهگر میتواند خسارت را به نسبت حق بیمه دریافتی و حق بیمه مجدد پرداخت كند .
ماده 19 - حقوق مرتهن : بیمه گر مكلف است حقوق قانونی مرتهن را در مورد اموال بیمهشده اعم از منقول و غیر منقول تا حدود حداكثر تعهد خود در پرداخت خسارت رعایت نماید. حقوق مرتهن نسبت به اموال بیمه شده مزبور باید به اطلاع بیمهگر رسیده باشد .
ماده 20 - تغییر مالكیت : در صورتیكه مالكیت مورد بیمه به دیگری انتقال داده شود مراتب میبایستی در اسرع وقت به اطلاع بیمهگر برسد. در این صورت انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به انتقال گیرنده منوط به موافقت كتبی شخص اخیر میباشد . خسارت به نسبت میزان استحقاق به ذوی الحقوق اعم از ذینفع مندرج در بیمه نامه پرداخت میشود .
ماده 21 - فسخ بیمه نامه : بیمهگر و بیمهگذار میتوانند در هر زمان تقاضای فسخ بیمه نامه را بنمایند. در صورتیكه تقاضای فسخ بیمه نامه توسط بیمهگذار صورت پذیرد بیمهگر با در نظر گرفتن تعرفه كوتاه مدت حق بیمه را محاسبه و مابه التفاوت دریافتی را به بیمهگذار مسترد مینماید . بیمه گر میتواند با اخطار كتبی سی روزه بیمه نامه را فسخ و اعلامیه آن را با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده بیمهگذار ارسال نماید. در این صورت بیمهگر بایستی حق بیمه دریافتی باقیمانده مدت را پس از انقضاء سی روز از تاریخ ابلاغ اخطار مزبور به بیمهگذار بهصورت روز شمار مسترد نماید .
ماده 22 - مواردیكه بیمهگذار حقوق خود را از دست میدهد : در موارد زیر قرارداد بیمه باطل است و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نمیباشد. در صورتیكه قسمتی از حق بیمه وصول نشده و یا خسارتی پرداخت شده باشد بیمهگر محق در مطالبه آن خواهد بود . -۱ كتمان حقایق یا اظهارات خلاف واقع عمدی بیمهگذار در پیشنهاد بیمه به نحویكه منجر به كاهش اهمیت خطر در نظر بیمهگر شده باشد . - ۲ بیمه كردن اموال به میزانی بیش از ارزش واقعی با قصد تقلب . -۳ بیمه مضاعف مورد بیمه در مقابل همان خطر و مدت در نزد بیمهگر دیگر با قصد تقلب . - ۴ مباشرت و یا مشاركت در ایجاد خسارت عمدی در موضوع بیمه توسط ذوی الحقوق اعم از بیمهگذار و یا قائم مقام وی . - ۵ بیمه خطری كه قبلا تحقق یافته است .
ماده 23 - وظایف بیمهگذار در صورت وقوع حادثه : در صورت وقوع حادثه بیمهگذار موظف است -۱: حداكثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بیمهگر را مطلع نماید -۲. حداكثر ظرف ده روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بایستی كیفیت حادثه، فهرست اشیاء نجات داده شده، محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمهگر ارسال دارد - ۳. برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه، كلیه اقدامات لازم را به عمل آورد - ۴. بدون اجازه بیمهگر در مورد بیمه تغییراتی ندهد كه تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشكال نماید. مگر آن كه تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد . - ۵ ضمن همه گونه همكاری كه بیمهگر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد حداكثر تا ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه، فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست بیمهگر بهای آنها بلافاصله قبل از تاریخ حادثه در اختیار بیمهگر قرار دهد .
ماده 24 - ارزیابی خسارت: - ۱ در صورتیكه مالی به كمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمهگر فقط به تناسب مبلغی كه بیمه كرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود - ۲. قیمت واقعی مورد بیمه در زمان بروز خسارت بر این اساس كه بیمه را نباید وسیله انتفاع قرارداد، محاسبه خواهد شد -۳. در صورتیكه مبلغ خسارت وارده مورد توافق نباشد بیمهگر و بیمهگذار حق دارند درخواست تعیین میزان خسارت وارده را بهوسیله هیاتی مركب از سه نفر كارشناس به شرح زیر بنمایند : الف – هر یك از طرفین یك نفر كارشناس انتخاب و كتبا به طرف دیگر معرفی مینماید . كارشناسان منتخب متفقا نسبت به تعیین كارشناس سوم اقدام خواهند نمود. در صورتیكه یكی از طرفین كارشناس منتخب خود را در مدت ۱۴ روز از تاریخ اعلام طرف دیگر انتخاب ننماید و یا كارشناسان منتخب در تعیین كارشناس سوم ظرف مدت یك ماه از تاریخ آخرین انتخاب و اعلام به توافق نرسند درخواست تعیین كارشناس یا كارشناسان تعیین نشده به دادگاه ذیصلاح تقدیم خواهد شد . ب – هر یك از طرفین میتواند در صورتیكه كارشناس سوم نسبت خویشاوندی با طرف دیگر داشته باشد كارشناس مزبور را رد نماید . ج – هر یك از طرفین حق الزحمه كارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق الزحمه كارشناس سوم بالمناصفه به عهده طرفین خواهد بود .
ماده 25 - اختیارات بیمهگر در مورد اموال خسارت دیده : بیمه گر میتواند اموال خسارت دیده و نجات داده شده را تصاحب، تعمیر و یا تعویض نماید . كه در این صورت می بایستی تمایل خود را كتبا و حداكثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت مدارك مذكور در بند ۵ ماده ۲۳ به بیمهگذار ابلاغ نماید. بهای اموال تصاحب شده براساس توافق و یا ارزیابی تعیین خواهد شد. تعمیر و یا تعویض اموال مورد بیمه خسارت دیده توسط بیمهگر میبایستی ظرف مدتی كه عرفا كمتر از آن مقدور نمیباشد انجام پذیرد .
ماده 26 - مهلت پرداخت خسارت : بیمه گر مكلف است حداكثر ظرف چهار هفته پس از دریافت كلیه اسناد و مداركی كه بتواند به وسیله آنها حدود مسئولیت خود و میزان خسارت وارده را تشخیص دهد، اقدام به تسویه و پرداخت خسارت نماید .
ماده 27 - مواردیكه موجب كاهش جبران خسارت میشود : در موارد زیر بیمهگر میتواند پرداخت خسارت را رد نماید یا اینكه آن را به نسبت درجه تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمهگذار یا قائم مقام وی كاهش دهد -۱: هرگاه حادثه در اثر تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمهگذار و یا قائم مقام وی روی داده باشد -۲ . هرگاه بیمهگذار به وظایف مندرج در ماده ۲۳ عمل ننموده باشد و در نتیجه میزان خسارت افزایش یافته و یا به حقوق بیمه گرخدشه وارد آید .
ماده 28 - مهلت اقامه دعوی : بیمه گر و بیمهگذار ضمن عقد خارج لازم شرط و توافق نمودند كه كلیه دعاوی ناشی از این بیمه نامه را ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان، فسخ و یا انقضای مدت بیمه نامه و در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه نامه از تاریخ وقوع حادثه مزبور علیه یكدیگر اقامه نمایند و هرگونه ادعای احتمالی پس از انقضای دو سال یاد شده را از خود سلب و بلاعوض به طرف مقابل صلح نمودند. دعاوی ناشی از این بیمه نامه پس از دو سال مذكور مشمول مرور زمان و غیر قابل استماع میباشد .
ماده 29 - اصل قائم مقامی : كلیه حقوق بیمهگذار علیه اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر یا مسئولیت اشخاص مذكور در ایجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت شده توسط بیمهگر، به شخص اخیر منتقل میگردد . شركاء، كاركنان، همسر و بستگان نسبی و یا سببی درجه اول بیمهگذار از لحاظ اجرای مقررات این ماده شخص ثالث تلقی نمیگردند مگر آن كه خسارت ناشی از عمد آنان باشد

فصل سوم : استثنائات

ماده 30 - مسكوكات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قیمتی به هر شكل، جواهرات و مروارید، سنگهای قیمتی سوارنشده، هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه، جمع آوری مجدد اطلاعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی تحت این بیمه نامه پوشش ندارد مگر آن كه صراحتا خلاف آن شرط شده باشد .
ماده 31 - تحقق خطرات موضوع این بیمه نامه چنانچه ناشی از هر یك از حوادث و وقایع ذیل باشد، تحت پوشش این بیمه نامه نخواهد بود. مگر آن كه صراحتا خلاف آن شرط شده باشد : - ۱ جنگ : جنگ داخلی، آشوب و بلوا، اعتصاب، قیام، انقلاب، كودتا، اغتشاشات داخلی و یا اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی -۲ زمین لرزه، آتش فشان، ریزش زمین، سیل، طغیان رودخانهها، حریق تحت الارضی و یا آفات سماوی -۳ انفجار مواد منفجره مانند دینامیت، تی – ان – تی و باروت -۴ فعل و انفعالات هسته ای
ماده 32 - خسارت وارده به موتورها و ماشینهای برقی در نتیجه اتفاقات زیر كه در داخل موتورها و ماشینهای مزبور به وقوع بپیوندد به هر علت مورد پوشش این بیمه نامه نمیباشد : اتصالات و اثرات ناشی از جریان برق، پاره شدن هادی، جرقه زدن، امواج برقی ناشی از این اتفاقات بار زیاد و یا عدم كفایت عایق بندی. لكن خسارتی كه در نتیجه اتفاقات مذكور در سایر قسمتهای مورد بیمه بروز نماید، تحت پوشش خواهد بود .
ماده 33 - خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی ناشی از انفجار این ظروف مورد پوشش این بیمه نامه نمیباشد. لكن خسارتی كه در نتیجه تحقق خطر مزبور در سایر قسمتهای مورد بیمه بروز نماید تحت پوشش خواهد بود .
ماده 34 - خسارت وارده به مورد بیمه در محدوده آتش كنترل شده تحت پوشش این بیمه نامه نخواهد بود. مقررات مكمل آیین نامه شماره ۲۱ شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی، صاعقه، انفجارشورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۷۰ تصویب نمود : متن ماده ۲۱ " موارد فسخ بیمه نامه " به شرح زیر اصلاح گردد : ماده ۲۱ – بیمهگذار میتواند در هر زمان بیمه نامه را فسخ نماید. در این صورت بیمهگر با در نظر گرفتن تعرفه كوتاه مدت، حق بیمه را محاسبه و مابه التفاوت دریافتی را به بیمهگذار مسترد مینماید. بیمه نامههایی كه به موجب قانون یا قرارداد به نفع ثالث صادر میشوند از شمول این حكم مستثنی میباشند . بیمه گر در مواردی كه قانون بیمه اجازه فسخ به او داده است میتواند بیمه نامه را با یك اخطار ده روزه فسخ نماید و اعلامیه آن را با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده بیمهگذار ارسال نماید. در این صورت بیمهگر بایستی حق بیمه دریافتی باقیمانده مدت را پس از انقضاء ده روز از تاریخ اعلام اخطار مزبور به بیمهگذار به صورت روز شمار مسترد نماید . متن زیر بهعنوان تبصره ماده ۱۲ به شرایط عمومی فوق الذكر اضافه گردد : تبصره : سرمایه بیمه در صورت وقوع خسارت، بهمیزان خسارت تقلیل مییابد، لكن بیمهگذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی سرمایه بیمه را افزایش دهد . شركتهای بیمه میتوانند از تقلیل سرمایه تا ۵% بدون دریافت حق بیمه اضافی صرف نظر نمایند.
آیین نامه شماره ۳ / ۲۱ اصلاح بند ۲ ماده ۳۱ شورای عالی بیمه در اجرای بند ۳ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری شرایط الحاقیه بیمه زلزله از خطرات تبعی و ضمیمه بیمه نامه آتش سوزی را در جلسات مورخ ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۷۲ و ۲۶ / ۲ / ۱۳۷۳ به شرح زیر تصویب نمود : " با توجه به پیشنهاد مورخ بیمهگذار و همچنین با عنایت به ماده ۱۳ شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی مصوب شورای عالی بدین وسیله خسارات مستقیم ناشی از زلزله وارد به مورد بیمه به استثناء سرقت بیمه میشود و استثناء زمین لرزه از بند ۲ ماده ۳۱ شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی فوق الذكر حذف میگردد . از مبلغ هر خسارت ۱۵% بعنوان تعهد بیمهگذار )فرانشیز ( كسر خواهد شد. سایر شروط الحاقیه مطابق با شرایط عمومی، خصوصی و پیوست عمومی بیمه نامه آتش سوزی فوق الذكر میباشد